YOMEDIA

Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12

Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12

Nhận xét nào sau đây là không đúng

A. Phân tử mọi amin đơn chức đều có số lẻ nguyên tử hiđro

B. Dung dịch mọi amin đều làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

C. Lực bazơ của đimetylamin mạnh hơn metylamin

D. Lực bazơ của điphenylamin yếu hơn phenylamin

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Anilin có tính bazơ nhưng không làm đổi màu quỳ tím cũng không làm hồng phenolphtalein do tính bazơ của nó yếu hơn amoniac. 

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 25 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • can chu

  1.Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết :

  X + NaOH → Y + CH4O; Y + HCl (dư) → Z + NaCl

  Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

  A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

  C. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH

  D. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1.Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là:

  A. axit β-aminopropionic                                B. mety aminoaxetat

  C. axit α- aminopropionic                               D. amoni acrylat


   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA