YOMEDIA

Hỏi đáp Hóa học 12 về Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 12 Bài 12 Cấu tạotính chất của Amin, Amino axitProtein các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (45 câu):

 • Lòng trắng trứng (protein) phản ứng với Cu(OH)2/OH tạo chất có màu đặc trưng gì
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cứ 0,01 mol aminoaxit a phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25 m mặt khác 1,5 gam amino axit a phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25 m khối lượng phân tử của a là
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hh X gồm 2 chất có CTPT là C3H12N2O3 và C2H8N2O3 . Cho 3,4 gam X phản ứng với dung dịch NaOH thu đc dd Y gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức ( đều làm xanh quỳ ẩm ) cô cạn Y đc m gam muối khan . m =?

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hai chất đồng phân \(E_1\)\(E_2\) có công thức phân tử \(C_3H_7O_2N\). Khi phản ứng với dung dịch \(NaOH\), \(E_1\) cho muối \(C_3H_6O_2NNa\) còn \(E_2\) cho muối \(C_2H_4O_2NNa\). Xác định các công thức cấu tạo có thể có của \(E_1;E_2\) và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Biết trong phân tử \(E_1;E_2\) đều có nhóm \(-NH_2\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lấy 11,25 gam glyxin tác dụng vừa đủ với 250ml dd HCL a. Tính a ?
  A: 0,6 M
  B: 0,5 M
  C: 0,15 M
  D: 0,25 M

  Cách giải ??

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • các bạn viết đáp án và giải hộ mình câu này với

  mình cần gấp

  Bài tập Hóa học

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là?

  A. C6H5NH2

  B. H2NCH2COOH

  C.CH3NH2

  D. C2H5OH

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 4cho hon hop X gom cac chat huu co co cung cong thuc phan tu C2H7NO2 tac dung vua du voi dung dich NaOH va dun?nong thu duoc dd Y va 4,48 lit hon hop Z(kdtc) gom 2 khi" ( deu 3 lam xanh quy tim am) ti? khoi cua Z doi voi H2 bang 13,75. co can dd Y thu duoc khoi luong khan la : A: 16,5 B:14,3 C: 8,9 D:15,7

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

  A. amoniac < etylamin < phenylamin.

  B. etylamin < amoniac < phenylamin.

  C. phenylamin < amoniac < etylamin.

  D. phenylamin < etylamin < amoniac.


   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết pt sau :

  NH3+Cl2(dư)

  NH3+Cl

  NH3+CH3COOH

  Zn(NO3)2

  N+O2

  NO+O2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

  A. 85                           B. 68                           C. 45                           D. 46

   
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phát biểu nào sau đây đúng ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • các cao thủ giải em bài này với ạ . em cảm ơn trước =))))))))) 

  Hỗn hợp X gồm đipeptit A và tetrapeptit B. Phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,178% và 21,538%. Thủy phân hoàn hỗn hợp X thu được glyxin và alanin. Đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b = 0,25a + c. Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp X là

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 14.: Hỗn hợp X gồm 3 ancol no đơn chức mạch hở và glixerol trong đó oxi chiếm 39,785% khối lượng hỗn hợp . m gam hỗn hợp X hoà tan tối đa 7,84 gam Cu(OH)2 . Đốt m gam hỗn hợp X cần 37,408 lít O2(đktc). Phần trăm khối lượng glixerol trong hỗn hợp X là

  A. 47,67% 
  B. 49,00% 
  C. 49,46% 
  D. 50,41%

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1 :

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Bài 2 :

  Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

  a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

  b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

  Bài 3 :

  Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì tỷ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.

  a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử của A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α-amino axit.

  b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế, khi

  – Thay đổi vị trí nhóm amoni.

  – Thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí α .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?

  A. C6H5NH2;

  B. H2N-CH2-COOH;

  C. CH3CH2CH2NH2;

  D. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z ( C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gờm hai khid đều làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị m.

  A 11,8 

  B 12,5

  C 14,7

  D 10,6

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin, axit glutamic( trong đó ng. tố O chiếm 41,2% về khối lượng).Cho m gam X tác dụng vs dd NaOH dư thu đc 20,532 gam muối.Tính giá trị của m?

  Ai giải giúp mình vs... mình ko hiểu cái chỗ O nó cho lm j cả ​

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Số nhóm amino và số nhóm cacboxul có trong phân tử axit glutamic tương ứng là:

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Cho các chất sau đây:

  (1) CH3-CH(NH2)-COOH                           (2) OH-CH2-COOH                

  (3) CH2O và C6H5OH                              (4) C2H4(OH)2 và p - C6H4(COOH)2

  (5) (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2

  Các trường hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

  A. 1, 2                                     B. 3, 5

  C. 3, 4                                     D. 1, 2, 3, 4, 5.


   
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.

  Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :

  A. CH3NH2                                                                             B. C6H5ONa

  C. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH                                      D. H2NCH2COOH

   
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA