YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

Giải bài tập 10 tr 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3, NaHSO3, và Na2SO4. Cho 28,56 gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675 cm3 dung dịch brom 0,2M. Mặt khác 7,14gam X tác dụng vừa đủ với 216 cm3 dung dịch KOH 0,125M. 

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Câu a: Phản ứng xảy ra:

Na2SO3 + H2SO→ Na2SO+ SO2 + H2O     (1)

  4x                                     4x

2NaHSO3 + H2SO4 → Na2SO+ 2SO2 + 2H2O    (2)

   4y                                         4y

SO       +       Br2   +  2H2O → 2HBr + H2SO   (3)

(4x + 4y)      (4x + 4y)

2NaHSO+ 2KOH → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O    (4)

     y                 y

Câu b: Đặt số mol Na2SO3, NaHSO3, và Na2SO4 trong 7,14 gam hỗn hợp X lần lượt là x mol, y mol và z mol r ⇒ Trong 28,56 gam hỗn hợp X lần lượt là 4x mol, 4y mol và 4z mol ⇒ 126x + 104y +142z = 7,14 (∗)

Ta có:

nBr2 = 0,2.0,675 = 0,135 (mol)

\({n_{KOH}} = 0,125.\frac{{21,6}}{{1000}} = 0,0027mol\)

Từ (1), (2) và (3) ⇒ 4x + 4y = 0,135 (∗∗)

Từ (4) ⇒ y = 0,0027 (∗∗∗)

Giải hệ (*), (**) và (***) ta được: x = 0,03105; y = 0,0027 và z = 0,02

Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X:

\(\begin{array}{l}
\% mN{a_2}S{O_3} = \frac{{0,03105.126}}{{7,14}}.100 = 54,79\% \\
\% mNaHS{O_4} = \frac{{0,0027.104}}{{7,14}}.100 = 3,93\% \\
\% mN{a_2}S{O_4} = 100\%  - (54,79\%  + 3,93\% ) = 41,28\% 
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF