YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.13 trang 75 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.13 trang 75 SBT Hóa học 10

Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau:

a) Nhiệt phân CaCO3

b) Dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2

c) Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với Zn

d) Dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với Cu

e) Nhiệt phân KMnO4

- Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và viết PTHH của các phản ứng.

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi thí nghiệm ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.13

a) Khí CO2 khẳng định bằng dung dịch Ca(OH)2

CaCO→ CaO + CO2

Ca(OH)2 + CO→ CaCO3 + H2O

b) Khí Cl2 khí clo ẩm có tính tẩy màu.

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c) Khí H2 cháy trong không khí kèm theo tiếng nổ nhỏ.

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2

H2 + 1/2O2 → H2O

d) Khí SO2 khí này làm mất màu dung dịch KMnO4

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2O       +   2KMnO4   +  5SO2        →         2H2SO4           + 2MnSO+ K2SO4

(không màu)   (tím)    (không màu, mùi sốc)   (không màu)        (trắng)

e) Khí O2 khí này làm than hồng bùng cháy.

2KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.13 trang 75 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON