AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là gì?

  • A. Xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng được phổ biến sâu rộng trong quần chúng.
  • C. Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
  • D. Đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trưởng thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang, loại trừ.

  Cách giải:

  Các cuộc chiến tranh cục bộ trong chiến tranh lạnh bao gồm:

  - Chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954).

  - Chiến tranh Triều Tiên 91950 -1953).

  - Chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975). Đây là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất thể hiện mâu thuẫn giữa Liên Xô và Mĩ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>