AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là

  • A. đánh đổ đế quốc để giành độc lập dân tộc.
  • B. giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân.
  • C. đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ.
  • D. đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk trang 100.

  Cách giải:

  Hội nghị tháng 7-1936 đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dưong là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>