AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là

  • A. ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.
  • B. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh.
  • C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.
  • D. xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  Chiến lược toàn cầu của Mĩ thực hiện để nhằm thực hiện âm mưu bá chủ thế giới của Mĩ.

  Chiến lược toàn cầu đề ra với ba mục tiêu chủ yếu:

  - Ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

  - Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

  - Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng mịnh phụ thuộc vào Mĩ.

  Trong khi đó, sai chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự hai cực Ianta đứng đầu là Liên Xô và Mĩ được hĩnh thành => muốn bá chủ thế giới, Mĩ cần phá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  => Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là: Ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>