AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, phong trào tiêu biểu nhất là

  • A. phong trào đấu tranh nghị trường.
  • B. phong trào Đông Dưong Đại hội.
  • C. phong trào đấu tranh của quần chúng ở các đô thị lớn.
  • D. phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

  Cách giải:

  Phong trào Đông Dương Đại hội

  -Năm 1936, Đảng vận động và tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện gửi tới phái đoàn chính phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội (8-1936)

  -Các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phát truyền đơn, ra báo, mít tinh, thảo luận dân chủ, dân sinh...

  -Tháng 09/1936 Pháp giải tán ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu các báo.

  => Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống. Đảng thu được một số kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>