AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) trở thành nguyên tắc bất biến trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta là gì?

  • A. Độc lập và tự do.
  • B. Đoàn kết với các giai cấp vô sản thế giới.
  • C. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày.
  • D. Tự do, bình đẳng, bác ái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sgk trang 88

  Cách giải:

  Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị (2-1930).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>