AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?

  • A. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.
  • B. Cương lĩnh chính trị.
  • C. Luận cương chính trị.
  • D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk trang 94.

  Cách giải:

  Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>