AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh Nghệ - Tĩnh là?

  • A. chính quyền dân chủ tu sản.
  • B. chính quyền của dân.
  • C. chính quyền của dân, do dân, vì dân.
  • D. chính quyền của nhà nước chuyên chính vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

  Cách giải:

  Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

  Tại Nghệ An, chính quyền Xô Viết ra đời ở các xã thuộc huyện Thanh Chuơng, Nam Đàn, một phần huyện Anh Sơn, Nghi Lộc... tại Hà Tĩnh cũng ra đời ở một số huyện như Can Lộc, Đức Thọ...

  Xô Viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931, đảm nhiệm chức năng của chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo.

  Nhung đây là hình thái sơ khai của chính quyền công nông vì chưa lập được bộ máy chính quyền hoàn chỉnh. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân và vì dân vì do nhân dân thành lập, làm chủ và đem lại nhiều lợi ích căn bản cho nhân dân :

  + về chính trị. chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh ban bố và thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Quần chúng được tự do hội họp và tham gia hoạt động đoàn thể như Nông Hội, Công Hội, Đội Tự vệ ...

  + về kinh tế: chính quyền chia lại ruộng đất công cho nông dân, giảm tô, xóa nợ, bãi bỏ các loại thuế chợ, thuế đò, thuế thân, tu sửa cầu cống, đê điều, tổ chức giúp nhau trong sản xuất.

  + về văn hóa - xã hột khuyến khích nhân dân học Quốc ngữ, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, giữ vững trật tự an ninh, tổ chức đời sống mới.

  + về quân sự các đội tự vệ được thành lập để bảo vệ quần chúng trong đấu tranh, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>