AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác căn bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) so với Luận cương chính trị (10- 1930) của Đảng là

  • A. phân hóa cao độ kẻ thù trong việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc của cách mạng Việt Nam.
  • B. xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam.
  • C. đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  • D. giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị có hai điểm khác nhau như sau:

  Nội dung

  Cương lĩnh chính trị

  Luận cương chính trị

  Nhiệm vụ chiến lược cách mạng.

  Chống đế quốc và chống phong kiến

  Chống phong kiến và chống đế quốc

  Lực lượng

  Nông dân, công nhân, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ thì lợi dung hoặc trung lập họ.

  Công nhân và nông dân là nòng cốt

  Điểm khác cơ bàn của Cương lĩnh chính trị so với Luận cương chính trị là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>