AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

   

  • A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
  • B. Sau khi giành độc lập, các quốc gia tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia giành độc lập.
  • D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời các quốc gia độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>