AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quang hợp sự tổng hợp ATP xảy ra ở vị trí nào của lục lạp ? 

  • A. Màng tilacoit của lục lạp
  • B. Chất nền lục lạp
  • C. Màng ngoài lục lạp
  • D. Màng trong lục lạp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>