AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho những nhận định sau về pha sáng của quá trình quang hợp: (1) Diễn ra ở màng tilacoit. (2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp. (3) Là quá trình oxi hóa nước. (4) Nhất thiết phải có ánh sáng. Có bao nhiêu nhận định đúng ?

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>