YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 khẳng định bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam vì

  • A. Thúc đẩy phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, tiểu thương phát triển.
  • B. Từ đây liên minh công – nông được hình thành và phát triển mạnh mẽ.
  • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng.
  • D. Chứng tỏ hệ tư tưởng vô sản giành ưu thế trong phong trào dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17119

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA