YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941?

  • A. Giải phóng dân tộc.
  • B. Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật
  • C. Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp.
  • D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA