ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây sẽ tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau?

  • A.  AaBb
  • B. aaBB
  • C. Aabb
  • D. AABB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể dị hợp 1 cặp gen Aabb giảm phân cho 2 loại giao tử với tỷ lệ bằng nhau  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE