AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so vời gen b quy định quả bầu dục. Các gen này phân li độc lập với nhau. Cho cây quả đỏ, tròn dị hợp tử về cả hai cặp gen (F1) tự thụ phấn, thu được đời con (F2) gồm 4 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (I) F1 có 4 loại giao tử

  (II) Ở thế hệ F2 có 9 loại kiểu gen

  (III) Ở F2,cây có kiểu hình quả vàng, bầu dục chiếm 6,25%

  (IV) Các gen A và B nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau

  • A. 3
  • B.
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  F1 × F1 : AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

  I. Đúng, F1 ạo 4 loại giao tử AB,Ab,aB,ab 

  II đúng, số kiểu gen là 3x3 =9  

  III đúng, tỷ lệ quả vàng, bầu dục:aabb = 1/4x1/4 =1/16 =6,25%  

  IV đúng, vì chúng PLĐL  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>