AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người

  Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (I) Alen gây bệnh là alen lặn

  (II) Alen gây bệnh nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X

  (III) Tất cả những người nữ trong phả hệ đều mang alen gây bệnh

  (IV) Tất cả những người nam trong phả hệ đều mang alen gây bệnh

  • A. 1
  • B. 4   
  • C. 3   
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những người bị bệnh có kiểu gen: aa: 6,8,4,10  

  Những người có bố, mẹ, con bị bệnh có kiểu gen:Aa: 1,2,11,12,9,3  

  Người số 5 chưa xác định được kiểu gen.  

  I đúng, vì bố mẹ bình thường mà con bị bệnh  

  Quy ước gen: A- bình thường; a – bị bệnh  

  II sai, vì bố bình thường mà sinh con gái bị bệnh  

  III đúng,  1,3,9,12:Aa; 6,13:aa  

  IV sai, người 5 chưa biết rõ kiểu gen  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>