YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả của phép tính \(0,5{\rm{ + }}\left( { - \frac{3}{7}} \right)\) là:

  • A. \(- \frac{1}{{14}}\) 
  • B. \(\frac{2}{7}\) 
  • C. \(\frac{1}{14}\) 
  • D. \(\frac{1}{10}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(0,5{\rm{ = }}\frac{5}{{10}}{\rm{ = }}\frac{1}{2}.\) 

  Do đó: 

  \(\begin{array}{l}
  0,5{\rm{ + }}\left( { - \frac{3}{7}} \right){\rm{ = }}\frac{1}{2}{\rm{ + }}\left( { - \frac{3}{7}} \right)\\
   = \frac{{1.7}}{{2.7}}{\rm{ + }}\frac{{\left( { - {\rm{3}}} \right).2}}{{7.2}}\\
   = \frac{7}{{14}}{\rm{ + }}\frac{{ - {\rm{6}}}}{{14}}\\
   = \frac{1}{{14}}.
  \end{array}\) 

  Đáp án đúng là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON