RANDOM
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  He has been learning hard to prepare _______ the coming final exam.

  • A. for
  • B. with
  • C. on
  • D. over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Prepare for: Chuẩn bị cho. Ngoài ra chúng ta có cụm make preparation for

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>