AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If it _______ an hour ago, we would have stayed inside.

  • A. rains
  • B. rained
  • C. had rained
  • D. were raining

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhìn vế sau thấy "would have V3" nên chúng ta thấy đó là if 3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>