AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If he _______ well on the training courses last year, he _______ offered the promotion now.

  • A. did/ were
  • B. did/ would be
  • C. had done/ would have been
  • D. had done/ would be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đây là if trộn 3 và 2. Nên ta chọn câu D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>