YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đa thức thích hợp rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây: \( \dfrac{...}{x^{2}- 16}= \dfrac{x}{x - 4}\)

  • A.  \({x^2} - 4x\)
  • B.  \({x^2} + 4\)
  • C.  \({x^2} + 4x\)
  • D.  Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(A\) là đa thức cần chọn ta phải có: \(A\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}4} \right) \)\(= x({x^2}-{\rm{ }}16)\)

  Phân tích \({x^2} - 16\) thành nhân tử, ta có:

  \(A\left( {x - 4} \right) = x({x^2} - 16) \)\(= x\left( {x + 4} \right)\left( {x - 4} \right)\)

  Vậy đa thức phải chọn là \(x(x+4)=x^2+4x.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON