YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với điều kiện nào của x thì phân thức \(\frac{{ - 3}}{{6x + 24}}\) có nghĩa?

  • A. x ≠ -4.
  • B. x ≠ 3.
  • C. x ≠ 4.
  • D. x ≠ 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\frac{{ - 3}}{{6x + 24}}\) có nghĩa khi 6x + 24 ≠ 0 ⇔ 6x ≠ 24 ⇔ 6x ≠ -24 ⇔ x ⇔ -4.

  Đáp án cần chọn là: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321362

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON