YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phân tích đa thức thành nhân tử: \( {x^2} - 6xy - 4{z^2} + 9{y^2}\)

  • A.  \(( x − 3 y + z ) ( x − 3 y − z )\)
  • B.  \(( 5 x − 3 y + 2 z ) ( x − 3 y − 2 z )\)
  • C.  \(( 2 x − 3 y + 2 z ) ( x − 3 y − 2 z )\)
  • D.  \(( x − 3 y + 2 z ) ( x − 3 y − 2 z )\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {{\mkern 1mu} \left( {{x^2} - 6xy + 9{y^2}} \right) - 4{z^2}}\\ {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} = \left( {{x^2} - 2.x.3y + {{\left( {3y} \right)}^2}} \right) - {{\left( {2z} \right)}^2}}\\ {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} = {{\left( {x - 3y} \right)}^2} - {{\left( {2z} \right)}^2}}\\ {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} = \left( {x - 3y + 2z} \right)\left( {x - 3y - 2z} \right)} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF