YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn phân thức đại số: \(\left( {\dfrac{{x + 1}}{{2x - 2}} + \dfrac{3}{{{x^2} - 1}} - \dfrac{{x + 3}}{{2x + 2}}} \right)\)\(.\dfrac{{4{x^2} - 4}}{5}\) 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\displaystyle  \left( {{{x + 1} \over {2x - 2}} + {3 \over {{x^2} - 1}} - {{x + 3} \over {2x + 2}}} \right)\)\(\displaystyle .{{4{x^2} - 4} \over 5} \) 
  \(\displaystyle = {{{{\left( {x + 1} \right)}^2} + 3.2 - \left( {x + 3} \right)\left( {x - 1} \right)} \over {2\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\)\(\displaystyle .{{4\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over 5} \) 
  \(\displaystyle = {{{x^2} + 2x + 1 + 6 - \left( {{x^2} - x + 3x - 3} \right)} \over {2\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\)\(\displaystyle .{{4\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over 5} \) 
  \(\displaystyle   = {{10} \over {2\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\)\(\displaystyle .{{4\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over 5} = 4  \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321467

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON