AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic.Trg qt chế biến,ancol bị hao hụt 5%.?

  Tính kl ancol etylic thu đc

  • A. 4,0. kg
  • B. 4,37 kg
  • C. 3,4 kg
  • D. 5,2 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  m(C6H12O6) = 10.(1-10%) = 9kg 
  Khói lượng glucozo bị lên men: m(C6H12O6) = 9(1 - 5%) = 8,55 kg 
  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 
  180g__________92g 
  8,55kg_________xkg 
  Khối lượng ancol thu được 
  m(C2H5OH) = x = 8,55.92/180 = 4,37 kg

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>