AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2726 kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành:

                          6CO2  +  6H2O  →  C6H12O6  +  6O2

  Nếu trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,15 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 7h00 - 17h00), diện tích lá xanh là 1m2 thì lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu?

  • A. 90,26 gam
  • B. 88,32 gam
  • C. 90,32 gam
  • D. 85,18 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với một ngày nắng (từ 7h00 - 17h00), diện tích lá xanh là 1m2 thì năng lượng thu được là : 2,15. 10.60 .104 =12,9.106 (J)

  Năng lượng được dùng để tổng hợp glucozo là : 0,1. 12,9.106= 12,9.105 (J)

  Số mol glucozo được tạo thành là 12,9.105 : (2726.103 )= 0,4732 mol → m = 85,18 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>