ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

  \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[30-35^{0}C]{men}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

  Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là

  • A. 360
  • B. 108.
  • C. 300.
  • D. 270.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{{n_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{2.H\% }} = \frac{{{{92} \mathord{\left/ {\vphantom {{92} {46}}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} {46}}}}{{2.H\% }} = \frac{2}{2}.\frac{{100}}{{60}} = \frac{5}{3}\)

  \(\Rightarrow {m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{5}{3}.180 = 300{\rm{ }}(gam)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1