YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

  \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[30-35^{0}C]{men}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

  Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là

  • A. 360
  • B. 108.
  • C. 300.
  • D. 270.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{{n_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{2.H\% }} = \frac{{{{92} \mathord{\left/ {\vphantom {{92} {46}}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} {46}}}}{{2.H\% }} = \frac{2}{2}.\frac{{100}}{{60}} = \frac{5}{3}\)

  \(\Rightarrow {m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{5}{3}.180 = 300{\rm{ }}(gam)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF