YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận xét sau:
  (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%;
  (2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương;
  (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit;
  (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm;
  (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói;
  (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím;
  (7) Saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kỹ thuật tráng gương, tráng ruột phích.
  Số nhận xét đúng là:

  • A. 5.
  • B. 6.
  • C. 7.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cả glucozơ và fructozơ đều có thể tráng bạc
  Thủy phân saccarozơ cho glucozơ và fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc nhưng có ứng dụng ưu tiên hơn là làm đường ăn.Trong công nghiệp thường dùng xenlulozo ( thành phần chính trong tre, nứa) để tráng gương, tráng ruột phích.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON