YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khối luợng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu etylic 46 độ.. Hiệu suất cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/l

  • A. 4,32 gam
  • B. 4,56 gam
  • C. 5,46 gam
  • D. 6,0 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  V rượu = 5.46/100 =2,3 lít

   mrượu = D.V = 2,3.0,8 = 1,84 g 

  ⇒ nrượu = 0,04 mol

  (−C6H10O5−)+ nH2O →  nC6H12O6

  a                                         an mol

  C6H12O6  → 2C2H5O  +  2CO2

   an               2an mol

  ⇒ an = 0,02 

  mtinhbột = 164n.a = 164.0,02 = 3,28g

  ⇒  m tinh bột cần dùng =(3,28.100) : 72 = 4,56g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF