ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khối luợng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu etylic 46 độ.. Hiệu suất cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/l

  • A. 4,32 gam
  • B. 4,56 gam
  • C. 5,46 gam
  • D. 6,0 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  V rượu = 5.46/100 =2,3 lít

   mrượu = D.V = 2,3.0,8 = 1,84 g 

  ⇒ nrượu = 0,04 mol

  (−C6H10O5−)+ nH2O →  nC6H12O6

  a                                         an mol

  C6H12O6  → 2C2H5O  +  2CO2

   an               2an mol

  ⇒ an = 0,02 

  mtinhbột = 164n.a = 164.0,02 = 3,28g

  ⇒  m tinh bột cần dùng =(3,28.100) : 72 = 4,56g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42193

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1