YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 46,07.
  • B. 43,20.
  • C. 24,47.
  • D. 21,60.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Saccarozơ thủy phân trong môi trường H+ thu được Glucozơ và Fructozơ với tỉ lệ 1:1

  Ta có: Glu → 2Ag

  Fruc → 2Ag

  Cl- → AgCl

  ⇒ m = mAg + mAgCl = 108.(0,2 + 0,2) + 143,5.0,02 = 46,07 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 212

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF