YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột bằng enzim thu được dung dịch X. Lên men rượu X thu được dung dịch Y. Y tham gia được phản ứng tráng gương. Cho Na dư vào Y thì số chất tối đa tác dụng được với Na là bao nhiêu? Biết rằng: enzim không tham gia được phản ứng này và giả thiết các monosaccarit chỉ phản ứng ở dạng mạch hở. 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thuỷ phân tinh bột ra dd X là dd glucôzơ 
  pt: 
  (C6H10O5)n + H2O --(enzim)--> nC6H12O
  Tiếp tục lên men X ra dd Y chính là C2H5OH, CO2 ở thể khí sẽ bay ra (k tồn tại trong dd) 
  pt: 
  C6H12O6 --(lên men, 32-35 độ C)--> 2CO2 + 2C2H5OH 
  Mặt khác Y tham gia được phản ứng tráng gương=> trong dd Y ngoài C2H5OH còn có C6H12O6 dư. Các chất này tồn tại trong dd, khi cho tác dụng với Na (Đây là KL có tính khử mạnh). Na sẽ tác dụng với nước trong dd trước tạo thành NaOH. 
  Na + H2O -> NaOH + 0,5H2 
  Nhưng do Na dư nên sau khi tác dụng hết với H2O nó sẽ tác dụng tiếp với C2H5OH 
  Pt: 
  C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 0,5H2 
  => Vậy Na tác dụng được với H2O và C2H5OH

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON