YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 77 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết \(cosB=0,8\); hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Để giải bài 15 này, ta sẽ sử dụng bài tập 14 vừa giải để giải bài toán này, các bạn có thể vẽ hình và có thể không cũng được.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên góc C nhọn. Vì thế:

\(sinC>0;cosC>0;tanC>0;cotC>0\)

Ta có: 

\(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=90^o\)

\(\Rightarrow sinC=cosB=0,8\)

Lại có:

\(sin^2C+cos^2C=1\Rightarrow cos^2C=1-sin^2C=1-0,8^2=0,36\)

\(\Rightarrow cosC=0,6(cosC>0)\)

\(\Rightarrow tanC=\frac{sinC}{cosC}=\frac{0,8}{0,6}=\frac{4}{3}\)

\(\Rightarrow cotC=\frac{cosC}{sinC}=\frac{0,6}{0,8}=\frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 13 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 16 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 22 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 24 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 25 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 26 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 27 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 28 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 29 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 30 trang 107 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 31 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 32 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 33 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 34 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 35 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 36 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 37 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 38 trang 108 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.4 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.5 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.6 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.7 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.8 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.9 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.10 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.11 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.13 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.15 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.16 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.17 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.18 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.19 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.21 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.22 trang 111 SBT Toán 9 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON