YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 76 SGK Toán 12 NC

Bài tập 3 trang 76 SGK Toán 12 NC

Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

\({7^{ - 1}}.14;\frac{4}{{{3^{ - 2}}}};{\left( {\frac{4}{5}} \right)^{ - 2}};\frac{{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5}}{{{{15}^2}.3}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{7^{ - 1}}.14 = \frac{{14}}{7} = 2}\\
{\frac{4}{{{3^{ - 2}}}} = {{4.3}^2} = 36}\\
{{{\left( {\frac{4}{5}} \right)}^{ - 2}} = {{\left( {\frac{5}{4}} \right)}^2} = \frac{{25}}{{16}}}\\
\begin{array}{l}
\frac{{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5}}{{{{15}^2}.3}} = \frac{{{{18}^2}.5}}{{{5^2}{{.3}^3}}}\\
 = \frac{{{2^2}{{.5.3}^4}}}{{{5^2}{{.3}^3}}} = \frac{{{2^3}.3}}{5} = \frac{{12}}{5}
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 76 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF