YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC

Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC

Tính các biểu thức: 

\({\left( {0,{5^{\sqrt 2 }}} \right)^{\sqrt 8 }};{2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }};{3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{9^{\sqrt[3]{2}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{{\left( {0,{5^{\sqrt 2 }}} \right)}^{\sqrt 8 }} = 0,{5^{\sqrt {16} }} = 0,{5^4} = \frac{1}{{16}}.}\\
\begin{array}{l}
{2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.8^{\sqrt 5 }} = {2^{2 - 3\sqrt 5 }}{.2^3}^{\sqrt 5 }\\
 = {2^{2 - 3\sqrt 5  + 3}}^{\sqrt 5 } = {2^2} = 4
\end{array}\\
\begin{array}{l}
{3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{9^{\sqrt[3]{2}}} = {3^{1 + 2\sqrt[3]{2}}}:{3^2}^{\sqrt[3]{2}}\\
 = {3^{1 + 2\sqrt[3]{2} - 2}}^{\sqrt[3]{2}} = {3^1} = 3
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 81 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thùy Nguyễn
  Bài 2.4 (Sách bài tập trang 96)

  Hãy so sánh mỗi số sau với 1 :

  a) \(2^{-2}\)

  b) \(\left(0,013\right)^{-1}\)

  c) \(\left(\dfrac{2}{7}\right)^5\)

  d) \(\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\sqrt{3}}\)

  e) \(\left(\dfrac{\pi}{4}\right)^{\sqrt{5}-2}\)

  g) \(\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\sqrt{8}-3}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo
  Bài 2.3 (Sách bài tập trang 95)

  Cho a và b là các số dương. Đơn giản các biểu thức sau :

  a) \(\dfrac{a^{\dfrac{4}{3}}\left(a^{-\dfrac{1}{3}}+a^{\dfrac{2}{3}}\right)}{a^{\dfrac{1}{4}}\left(a^{\dfrac{3}{4}}+a^{-\dfrac{1}{4}}\right)}\)

  b) \(\dfrac{a^{\dfrac{1}{3}}\sqrt{b}+b^{\dfrac{1}{3}}\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a}+\sqrt[6]{b}}\)

  c) \(\left(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}\right)\left(a^{\dfrac{2}{3}}+b^{\dfrac{2}{3}}-\sqrt[3]{ab}\right)\)

  d) \(\left(a^{\dfrac{1}{3}}+b^{\dfrac{1}{3}}\right):\left(2+\sqrt[3]{\dfrac{a}{b}}+\sqrt[3]{\dfrac{b}{a}}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 2.2 (Sách bài tập trang 95)

  Tính :

  a) \(\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\dfrac{3}{4}}+810000^{0,25}-\left(7\dfrac{19}{32}\right)^{\dfrac{1}{5}}\)

  b) \(\left(0,001\right)^{-\dfrac{1}{3}}-2^{-2}.64^{\dfrac{2}{3}}-8^{-1\dfrac{1}{3}}\)

  c) \(27^{\dfrac{2}{3}}-\left(-2\right)^{-2}+\left(3\dfrac{3}{8}\right)^{-\dfrac{1}{3}}\)

  d) \(\left(-0,5\right)^{-4}-625^{0,25}-\left(2\dfrac{1}{4}\right)^{-1\dfrac{1}{2}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 2.1 (Sách bài tập trang 95)

  Tính :

  a) \(2^{2-3\sqrt{5}}.8^{\sqrt{5}}\)

  b) \(3^{1+2\sqrt[3]{2}}:9^{\sqrt[3]{2}}\)

  c) \(\dfrac{10^{2+\sqrt{7}}}{2^{2+\sqrt{7}}.5^{1+\sqrt{7}}}\)

  d) \(\left(4^{2\sqrt{3}}-4^{\sqrt{3}-1}\right).2^{-2\sqrt{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  So sánh :

  a. \(0,7^{\frac{\sqrt{5}}{6}}\) và \(0,7^{\frac{1}{3}}\)

  b. \(2^{\sqrt{3}}\) và \(3^{\sqrt{2}}\)

  c. \(\log_{0,4}\sqrt{2}\) và \(\log_{0,2}0,34\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Tính giá trị biểu thức :

                \(B=\frac{a^{\frac{1}{4}}-a^{\frac{9}{4}}}{a^{\frac{1}{4}}-a^{\frac{5}{4}}}-\frac{b^{-\frac{1}{2}}-b^{\frac{3}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}}}\) biết \(a=2013-\sqrt{2};b=\sqrt{2}-2012\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Rút gọn biểu thức sau :

                 \(I=\frac{a^{\frac{4}{3}}-8a^{\frac{2}{3}}b}{a^{\frac{2}{3}}+2\sqrt[3]{ab}+4b^{\frac{2}{3}}}\left(1-2\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)^{-1}-a^{\frac{2}{3}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF