AMBIENT

Bài tập 3.54 trang 164 SBT Hình học 11

Giải bài 3.54 tr 164 SBT Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' với tâm O. Đẳng thức nào sau đây là Sai?

A. \(\overrightarrow {AC'}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AA'} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC'}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {D'A}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DD'} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CC'}  = \overrightarrow {AD'}  + \overrightarrow {D'O}  + \overrightarrow {OC'} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.54 trang 164 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>