YOMEDIA

Bài tập 3.56 trang 164 SBT Hình học 11

Giải bài 3.56 tr 164 SBT Hình học 11

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây Sai?

A. \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = \frac{{{a^2}}}{2}\)

B. \(AB\bot CD\) hay \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow 0 \)

D. \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CD} \)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.56 trang 164 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  1/Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. I là trung điểm SD, E là điểm trên cạnh SB sao cho SE=3EB.
  a, Tìm giao điểm K của CD với mặt phẳng (AIE)?
  b) Tìm giao tuyến (d) của mp (AIE) với (SBC)
  c) CM 3 đường thẳng (d), BC, AK đồng quy

  2/ Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm SB, G là trọng tâm \(\Delta\)SAD

  a) tìm giao điểm I của GM với mp (ABCD) và chứng minh I nằm trên đường thẳng CD và IC = 2 ID

  b) tìm giao điểm J của mp (OMG) với AD. Tính tỉ số \(\dfrac{JA}{JD}\)

  c) Tìm giao điểm K của mp (OMG) với SA. Tính tỉ số \(\dfrac{KA}{KS}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Cho tứ diện ABCD Gọi M N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AC Trên cạnh BP lấy điểm P sao cho DP=2PB

  a) xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP )và mặt phẳng (ABD) b) trên cạnh AD lấy điểm Q sao cho DQ=2QA. Chứng minh PQ song song với mặt phẳng (ABC)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA