YOMEDIA

Bài tập 3.58 trang 164 SBT Hình học 11

Giải bài 3.58 tr 164 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là Sai?

A. Ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) đồng phẳng nếu có một trong ba vectơ đó bằng vectơ  \(\overrightarrow 0\).

B. Ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.

C. Trong hình hộp ABCD.A'B'C'D' ba vectơ \(\overrightarrow {AB'} ,\overrightarrow {C'A'} ,\overrightarrow {DA'} \) đồng phẳng.

D. Vectơ \(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b  + \overrightarrow c \) luôn đồng phẳng với hai vectơ  \(\overrightarrow a\) và  \(\overrightarrow b\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét hình hộp ABCD.A'B'C'D', đặt \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow b ,\overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow c \).

Ta có \(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b  + \overrightarrow c  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow {AC'} \)

Ba vecto \(\overrightarrow x ,\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) không đồng phẳng.

Đáp án : D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.58 trang 164 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA