AMBIENT

Bài tập 3.59 trang 165 SBT Hình học 11

Giải bài 3.59 tr 165 SBT Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây là Sai?

A. \(\overrightarrow {AC'}  = a\sqrt 3 \)

B. \(\overrightarrow {AD'} .\overrightarrow {AB'}  = {a^2}\)

C. \(\overrightarrow {AB'} .\overrightarrow {CD'}  = 0\)

D. \(2\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {B'C'}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {D'A'}  = \overrightarrow 0 \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ta có: \(2\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {B'C'}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {D'A'}  = \overrightarrow {AB}  \ne \overrightarrow 0 \)
\end{array}\).

Đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.59 trang 165 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>