ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 8 tr 107 sách GK Đại số 10

Nếu quy tắc biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Vẽ đường thẳng (d): ax + by = c.

- Chọn điểmM(xo, yo) (thường chọn điểm (0; 0)) và tính giá trị axo + byo.

- So sánh axo + byo với c:

   + Nếu ax+ byo < c thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ (d) chứa M.

   + Nếu axo + byo = c thì miền nghiệm là đường thẳng (d).

   + Nếu axo + byo > c thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ (d) không chứa M

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1