ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 107 sách GK Toán Đại số 10

a) Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức a2 - b= (a - b)(a + b) hãy xét dấu f(x) = x4 - x2 + 6x - 9 và \(g(x) = {x^2} - 2x - \frac{4}{{{x^2} - 2x}}\)

b) Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau:

x(x3 - x + 6) > 9

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Lưu ý: Phần bài làm hơi tắt một chút, các bạn có thể tự mình lập bảng xét dấu cho đầy đủ và rõ ràng hơn

a) Ta có: f(x) = x4 - x2 + 6x - 9

= x4 - (x - 3)2 = (x2 + x - 3)(x2 - x + 3)

Do (x2 - x + 3) = \({\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2} + \frac{{13}}{4}\) > 0 nên f(x) cùng dấu với (x2 + x - 3).

Tam thức x2 + x - 3 có hai nghiệm là \(\frac{{ - 1 - \sqrt {13} }}{2}\) và \(\frac{{ - 1 + \sqrt {13} }}{2}\)

Vậy f(x) < 0 khi x ∈ \(\left( {\frac{{ - 1 - \sqrt {13} }}{2};\frac{{ - 1 + \sqrt {13} }}{2}} \right)\)

f(x) > 0 khi x ∈ (-∞; \(\frac{{ - 1 - \sqrt {13} }}{2}\)) ∪ (\(\frac{{ - 1 + \sqrt {13} }}{2}\);+∞)

\(\begin{array}{l}
g(x) = {x^2} - 2x - \frac{4}{{{x^2} - 2x}}\\
 = \frac{{{{\left( {{x^2} - 2x} \right)}^2} - 4}}{{{x^2} - 2x}} = \frac{{\left( {{x^2} - 2x + 2} \right)\left( {{x^2} - 2x - 2} \right)}}{{{x^2} - 2x}}
\end{array}\)

Vì x2 - 2x + 2 = (x - 1)2 + 1 > 0 nên g(x) cùng dấu với \(\frac{{\left( {{x^2} - 2x - 2} \right)}}{{{x^2} - 2x}}\)

Tam thức x2 - 2x - 2 có hai nghiệm là x1 = 1 - √3; x2 = 1 + √3.

Tam thức x2 - 2x có hai nghiệm là x1 = 0; x2 = 2

Vậy g(x) < 0 khi x ∈ (1 - √3; 0) ∪ (2; 1 + √3)

g(x) > 0 khi x ∈ (-∞; 1 - √3) ∪ (0; 2) ∪ (1 + √3; +∞)

b) Ta có: x(x3 - x + 6) > 9 ⇔ x4 - x2 + 6x - 9 > 0

⇔ x4 - (x - 3)2 > 0 ⇔ (x2 - x + 3)(x2 - x - 3) > 0 (*)

Do x2 - x + 3 = x2 - 2.x.1/2 + 1/4 + 11/4 = (x - 1/2)2 + 11/4 > 0 nên (*) tương đương với:

x2 - x - 3 > 0

⇔ x < \(\frac{{ - 1 - \sqrt {13} }}{2}\) hoặc x > \(\frac{{ - 1 + \sqrt {13} }}{2}\) (kết quả phần a)

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(T = \left( { - \infty ;\frac{{ - 1 - \sqrt {13} }}{2}} \right)\left( {\frac{{ - 1 + \sqrt {13} }}{2}; + \infty } \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1