RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 9 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 9 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên).

Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện "điều kiện đủ".

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện "điều kiện cần".

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 • Mệnh đề đảo của mệnh đề thứ nhất là: "Nếu a + b chia hết cho c thì a và b cùng chia hết cho c".
 • Mệnh đề đảo của mệnh đề thứ hai là: "Các số chia hết cho 5 đều có tận cùng bằng 0"
 • Mệnh đề đảo của mệnh đề thứ ba là: "Một tam giác có hai trung tuyển bằng nhau thì tam giác ấy cân".

Câu b:

Sử dụng khái niệm "điều kiện đủ" thì:

 • Mệnh đề thứ nhất phát biểu là: "Để a + b chia hết cho c, điều kiện đủ là a và b cùng chia hết cho c"
 • Mệnh đề thứ hai phát biểu là: "Để một số chia hết cho 5, điều kiện đủ là chữ số tận cùng của số ấy bằng 0".
 • Mệnh đề thứ ba phát biểu là: "Để một tam giác hai trung tuyến bằng nhau, điều kiện đủ là tam giác ấy cân".
 • Mệnh đề thứ tư phát biểu là: "Để hai tam giác có diện tích bằng nhau, điều kiện đủ là hai tam giác ấy bằng nhau".

Câu c:

Sử dụng khái niệm điều cần thì:

 • Mệnh đề thứ phát biểu là: "Để a và b cùng chia hết cho c, điều kiện cần là số ấy chia hết cho 5".
 • Mệnh đề thứ hai phát biểu là: "Để một số có tận cùng bằng 0, điều kiện cần là số ấy chia hết cho 5".
 • Mệnh đề thứ ba phát biểu là: "Để một tam giác cân, đều kiện cần là tam giác ấy có hai trung tuyến bằng nhau".
 • Mệnh đề thứ tư phát biểu là: "Để hai tam giác bằng nhau, điều kiện cần là chúng có diện tích bằng nhau".

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Ngọc Hương Trà

  Trong các phát biểu sau đây , phát biểu nào là mệnh đề? Nếu là mệnh đề , hãy cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai .

  a) 25 là số nguyên tố 

  b) Thành phố Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam

  c) Các bạn phải tập trung vào bài học !

  d) Hình thang cân có hai góc ở đáy bằng nhau 

  e) Số 520 - 1 chia hết cho 4. 

  Theo dõi (0) 17 Trả lời
 •  
   
  NguyễN HoÀng Vũ

  Mọi người giúp e với

  Từ câu 9 đến câu 13

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1