ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 Mệnh đề

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Chương 1 Bài 1 về Mệnh đề online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (18 câu):

  • A. \(\pi \) là một số hữu tỉ.
  • B. Tổng hai cạnh một tam giác lơn hơn cạnh thứ ba.
  • C. Bạn có chăm học không?
  • D. Con thì thấp hơn cha.
  • A. Nếu \(a \ge b\) thì \({a^2} \ge {b^2}.\)
  • B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  • C. Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công.
  • D. Nếu một tam giác có một góc bằng \({60^0}\) thì tam giác đó là tam giác đều.
   
   
  • A. Nếu A thì B
  • B. A kéo theo B
  • C. A là điều kiện đủ để có B
  • D. A là điều kiện cần để có B
  • A. \(\forall x \in \mathbb{N}:\) x chia hết cho 3
  • B. \(\exists x \in \mathbb{R}:{x^2} < 0\)
  • C. \(\forall x \in \mathbb{R}:{x^2} > 0\)
  • D. \(\exists x \in \mathbb{R}:x > {x^2}\)
  • A. Một tam giác là tam giá vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.
  • B. Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi nó có hai trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng \({60^0}.\)
  • C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
  • D. Tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ kho nó có 3 góc vuông.
 • Câu 6:

  Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.
  • B. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
  • C. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 
  • D. Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.
 • Câu 7:

  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  • A. \(\exists n \in N,n < 0\)
  • B. \(\exists n \in Q,{x^2} = 2\)
  • C. \(\forall x \in R,{x^2} - x + 1 > 0\)
  • D. \(\forall x \in Z,\frac{1}{x} > 0\)
 • Câu 8:

  Mệnh đề \(\forall x \in R,{x^2} - 2 + a > 0\) với a là số thực cho trước. Tìm a để mệnh đề đúng

  • A. a < 2
  • B. \(a\le2\)
  • C. a = 2
  • D. a > 2
 • Câu 9:

  Mệnh đề là một khẳng định

  • A. đúng
  • B. sai
  • C. đúng hoặc sai
  • D. vừa đúng vừa sai
 • Câu 10:

  Các phương án sau, đâu là một mệnh đề đúng?

  • A. 2 < 1
  • B. 2 + 4 = 6
  • C. 3 > 5
  • D. 6/2 = 9/4
 • Câu 11:

  Với giá trị nào của x thì  là một mệnh đề đúng?

  • A. \(x \le1\)
  • B. x = -1
  • C. x =1
  • D. x = 0
  • A. Bạn bao nhiêu tuổi?
  • B. Hôm nay là chủ nhật
  • C. Trái đất hình tròn
  • D. \(3\ne6\)
 • Câu 13:

  Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề nào đúng?

  • A. \(\forall {\rm{ n}} \in N{\rm{, n}} + 4\) chia hết cho 4
  • B. \(\exists {\rm{ r}} \in Q,{\rm{ }}{{\rm{r}}^2} = 7\)
  • C. \(\forall x \in R,{\rm{ }}{x^2} > x\)
  • D. \(\forall {\rm{ x}} \in R{\rm{, }}{{\rm{x}}^2} + 1 > 0\)
 • Câu 14:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

  • A. Các em hãy cố gắng học tập!
  • B. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không?
  • C. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
  • D. Ngày mai bạn có đi du lịch không?
 • Câu 15:

  Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

  • A. \(\forall {\rm{ x}} \in {\rm{R}}\) sao cho \(\left| x \right|{\rm{ = x}}\)
  • B. \(\forall {\rm{ x}} \in {\rm{R}}\) sao cho \({\rm{x + 1 > x}}\)
  • C. \(\exists {\rm{ x}} \in {\rm{R}}\) sao cho \({\rm{x - 3 = }}{{\rm{x}}^2}\)
  • D. \(\exists {\rm{ x}} \in {\rm{R}}\) sao cho \({{\rm{x}}^2}{\rm{ < 0}}\)
 • Câu 16:

  Cho mệnh đề \("\forall x \in R,{x^2} - x + 7 < 0"\)Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 17:

  Hỏi trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 18:

  Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\)vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây?

  • A. Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\) có nghiệm kép.
  • B. Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\)không có nghiệm.
  • C. Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\) có 2 nghiệm phân biệt.
  • D. Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0{\rm{ }}\left( {a \ne 0} \right)\) có nghiệm.
 

 

YOMEDIA
1=>1