YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 10 sách GK Toán ĐS lớp 10

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

a) \(\forall x \in R: x^2>0\);

b) \(\exists n \in N: n^2=n\);

c) \(\forall n \in N: n \leq 2n\);

d) \(\exists x \in R: x< \frac{1}{x}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Mệnh đề thứ nhất phát biểu là: Luỹ thừa bậc hai của mọi số thực đều nhận giá trị dương. Đây là mệnh đề sai, vì "02 > 0" là sai.

Câu b:

 Mệnh đề thứ hai phát biểu là: Có ít nhất một số tự nhiên bằng bình phương của nó. Đây là mệnh đề đúng, chẳng hạn: 12=1.

Câu c:

Mệnh đề thứ ba phát biểu là: Mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn hoặc bằng hai lần của nó. Đây là mệnh đề đúng vì bất đẳng thức: \(2n>n\Leftrightarrow n>0\) là đúng với mọi số tự nhiên n.

Câu d:

Mệnh đề thứ tư phát biểu là: Có ít nhất một số thực nhỏ hơn số nghịch đảo của chính nó. Đây là mệnh đề đúng. Chẳng hạn: \(\frac{1}{3}<\frac{1}{\frac{1}{3}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 10 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 9 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 10 SGK Đại số 10

Bài tập 1.1 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.2 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.3 trang 7 SBT Toán 10

Bài tập 1.4 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.5 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.6 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.7 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.8 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.9 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.10 trang 8 SBT Toán 10

Bài tập 1.11 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.12 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.13 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.14 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.15 trang 9 SGK Toán 10

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 10

Bài tập 1.17 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1.18 trang 10 SBT Toán 10

Bài tập 1 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 2 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 3 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 5 trang 9 Toán 10 NC

Bài tập 6 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 12 Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 12 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 13 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 14 SGK Toán 10 NC

Bài tập 20 trang 15 SGK Toán 10 NC

Bài tập 21 trang 15 SGK Toán 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON