YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.6 trang 147 SBT Hình học 10

Giải bài 3.6 tr 147 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC, biết phương trình đường thẳng AB: x - 3y + 11 = 0, đường cao AH: 3x + 7y - 15 = 0, đường cao BH: 3x - 5y + 13 = 0. Tìm phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại của tam giác.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo đề bài tọa độ điểm A luôn thỏa mãn hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 3y =  - 11\\
3x + 7y = 15
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 2\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vì AC ⊥ BH nên C có dạng: 5x + 3y + c = 0, ta có:

A ∈ AC ⇔ -10 + 9 + c = 0 ⇔ c = 1

Vậy phương trình đường thẳng chứa cạnh AC: 5x + 3y + 1 = 0.

Tọa độ của điểm B luôn thỏa mãn hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 3y =  - 11\\
3x - 5y =  - 13
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 4\\
y = 5
\end{array} \right.\)

Vì BC ⊥ AH nên BC có dạng: 7x - 3y + c = 0, ta có:

B ∈ BC ⇔ 28 - 15 + c = 0 ⇔ c = -13

Vậy phương trình đường thẳng chứa cạnh BC: 7x - 3y - 13 = 0.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 147 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON