YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 90 SGK Hình học 10 NC

Cho ba điểm A(4;−1), B(−3;2), C(1;6). Tính góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB, AC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  = \left( { - 7;3} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( { - 3;7} \right)\\
\cos \widehat {BAC} = \cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right) = \frac{{\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} }}{{AB.AC}}\\
 = \frac{{\left( { - 7} \right).\left( { - 3} \right) + 3.7}}{{\sqrt {{{\left( { - 7} \right)}^2} + {3^2}} .\sqrt {{{\left( { - 3} \right)}^2} + {7^2}} }} = \frac{{42}}{{58}} = \frac{{21}}{{29}}\\
 \Rightarrow \widehat {BAC} \approx {43^0}36'
\end{array}\).

Góc giữa hai đường thẳng AB và AC là 43036′ (Vì góc BAC nhọn).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 90 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF