YOMEDIA
NONE

Bài tập 3.10 trang 148 SBT Hình học 10

Giải bài 3.10 tr 148 SBT Hình học 10

Tìm góc giữa hai đường thẳng d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: 2x - y + 6 = 0

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\cos \left( {\widehat {{d_1},{d_2}}} \right) = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.2 + 2.\left( { - 1} \right)} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {2^2}} .\sqrt {{2^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2}} }} = 0\)

Vậy \(\left( {\widehat {{d_1},{d_2}}} \right) = {90^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 148 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON